Join our Talent Network
Skip to main content
Digital Realty
×

Operations

Facility technician

  C/o dn.ex tryckeriet, Stockholm

Overview

Facility technician

(For English, see below)

 

Interxion i Sverige

World Economic Forum rankar ständigt Sverige som topp tre i världen när det gäller nätverksberedskap och vårt campus i Stockholm är strategiskt placerat för att möta en ökad efterfrågan på digitala medier i Nordeuropa, Ryssland och Baltikum. Börja arbeta i ett av våra framgångsrika team så får du möjlighet att utveckla dig själv och nå din fulla potential, samtidigt som du levererar de allra bästa lösningarna för våra kunder.

 

Din roll:

Våra kunder litar på oss när det kommer till att hålla deras vitala infrastruktur igång på ett säkert sätt. Inom avdelningen för Facilities spelar vi en nyckelroll och säkerställer att allt i våra datacentra fungerar som det ska för våra kunder. Det handlar om allt ifrån elkraft, till kylning och brandskyddssystem mm. Hos oss handlar det därför om att förstå vikten av vår datacenterinfrastruktur och att arbeta nära andra team i verksamheten för att upprätthålla effektivitet och säkerhet. Detta innebär att du som Facility technician kommer att vara involverad i en mängd olika uppgifter med stora av möjligheter att utveckla dina tekniska färdigheter i takt med att vi fortsätter att implementera nya datacentra runt om i Europa. Som Facility technician kombinerar du en teknisk mångsidighet med en proaktiv inställning för att lösa problem.

I rollen ingår bland annat att:

 • Utföra daglig övervakning av byggnad samt utrustning och rapportera byggnad-och kundbrister.
 • Supportera vid underhåll, reparationer av byggnad och utrustning i enlighet med rutiner,  förfrågningar, ritningar, Method of Procedure (MOP), och Service Level Agreement (SLA's).
 • Svara på larm samt hantera eller eskalera på larm enligt riktlinjer.
 • Tillhandahålla praktisk vägledning för extern säkerhetspersonal.
 • Övervaka utrustnings prestanda och installationer, tillhandahålla information om energianvändning och kapacitetsplanering, data för inmatning i rapporter såsom elmätardata.
 • Upprätthålla kommunikation med entreprenörer och följ upp eventuella problem.
 • Supportera driftsättning av utrustning och system, där fokus är dokumentation.

 

Vi söker dig som:

Har en teknisk anläggningsbakgrund som erhållits i ett datacenter, storskalig produktionsmiljö eller liknande. Det är också ett plus om du har en bakgrund inom el- eller maskinteknik. Vi tror dessutom att du tidigare arbetat i en miljö där kvalitet och säkerhet har stått högt på agendan. Vi söker dig som har förmågan att anpassa dig till system och kan få en överblick och förstå komplexa inställningar. Du är en service- och teamorienterad person som på ett bra sätt samarbetar med kunder och kollegor. Du är social, driven och motiveras av att leverera enligt överenskommelse.

I tjänsten som Facility technician arbetar du primärt under kontorstider men i rollen ingår också vissa veckor av beredskapstid. Vi ser därför att du som söker har körkort och tillgång till bil. Då vi är en internationell verksamhet är det därför en nödvändighet med en god kommunikationsförmåga på svenska samt engelska, muntligt och skriftligt.

 

Vad vi har att erbjuda:

Vår snabbt föränderliga affärssektor erbjuder möjligheten att vara en del av ett drivet och engagerat team som arbetar tillsammans för att förstå och möta de föränderliga behoven hos våra globala kunder. Kom med och bli en del av en stödjande och öppen miljö där du kan ta med hela dig själv till jobbet. Som en del av vårt team får du arbeta med människor från olika affärsområden, utmana vårt sätt att göra saker och omsätta dina idéer i handling. Vi ger dig också massor av utvecklingsmöjligheter så att du kan bygga upp en givande och framgångsrik karriär hos oss. Detta är en spännande tid att bli en del av vårt företag, så ansök nu och sätt din prägel på vår framtid.

 

Om oss

Interxion: A Digital Realty Company är en ledande leverantör av operatörs- och molnneutrala datacentertjänster över hela EMEA. Med fler än 700 leverantörer av konnektivitet i över 100 datacenter fördelade över 13 europeiska länder står vi i hjärtat av internet och betjänar områden som finans, kommunikation, hälso-och sjukvård, kreativitet och underhållning. Som en del av Digital Realty har våra kunder nu tillgång till 49 storstäder fördelade över sex kontinenter. Vi är över 2 800 kollegor runt om i världen som arbetar tillsammans, tar fram lösningar som förändrar livet och create connections that matter varje dag.

 

Ansök

Är du intresserad av rollen som Facility technician? Tjänsten är en tillsvidare anställning med anställning vid Interxions kontor i Kista, Stockholm. Om du har frågor om rollen, vänligen kontakta Facility Manager: Michael Ohlson, [email protected] 070-228 99 31, or HR-partner: Sara Lindvall, [email protected] Urvalet pågår löpande.

 

 

Facility technician 

(English version)

Interxion in Sweden
Sweden Is regularly ranked in the top three global economies for network readiness by the World Economic Forum and our campus in Stockholm is strategically placed to meet the increasing demand for digital media across Northern Europe, Russia and the Baltic States. Join one of our forward-thinking teams and you'll enjoy the scope to develop yourself and achieve your full potential, while delivering the very best for our customers.

 

Your role:

Our customers rely on us to keep their vital infrastructure running safely and securely. In Facilities we play a key role, ensuring everything in our data centres operates as it should for our customers, from electrical power, to cooling and fire suppression systems, etc. It’s about understanding the importance of our data centre infrastructure and working closely with other teams across the business to maintain it effectively. This means you’ll be involved in a variety of tasks, with plenty of opportunities to develop your technical skills further as we continue to bring new data centres online across Europe. You’ll combine technical versatility with a proactive approach to solving problems and finding solutions.

Among other things you are to:
 

 • Execute day-to-day surveillance of building and equipment, and report all building and customer defects.
 • Supports in the maintenance and repairs on buildings and equipment in accordance with routines, change requests, drawings, Method of Procedure (MOP), and Service Level Agreement (SLA's).
 • Responds to alarms and handles or escalates alarms according to guidelines.
 • Provides practical direction for external security employees.
 • Monitors performance of equipment and installations and co-provides input on power usage and capacity planning. Provides data for input into reports, such as electric meter data.
 • Maintain communication with contractors and track any issues.
 • Support commissioning activities for equipment and systems, with focus on documentation.

 

What you’ll need:

With a technical facility background gained in a data centre or large-scale production environment or similar is a merit. It is also a plus if you have a background in electrical or mechanical engineering. Moreover, you are used to work in an environment where quality and security is key. You adapt to systems easily, are able to get an overview and to understand complex settings. You have the right approach, morale and conscience towards customers and colleagues. You are outgoing, service minded, and it is part of your personality to meet deadlines and deliver as agreed.

In the position as Facility technician you work primarily during office hours, but the role also includes certain weeks of standby time. We therefore see that you who are applying have a driving license and access to a car. Since we are an international company it´s necessary that you have good communication skills in Swedish and English, verbally and in writing.

 

What we can offer you

Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

 

About us

Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloud neutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across six continents. We’ve 2,800+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

 

Apply

Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future. The position is a permanent position with employment at Interxion's office in Kista, Stockholm. If you have any questions, please contact Facility Manager: Michael Ohlson, [email protected] 070-228 99 31, or HR-partner: Sara Lindvall, [email protected] Selection is ongoing.

 

 

#LI-SL1

Want to know more about this position?

Get in touch with:

Sara Lindvall

Sara Lindvall

Recruiter

Send me a message

Your future colleagues

“I enjoy making our customers happy.”

Charlene G.
Senior Customer Success Manager, APAC

“It’s satisfying to work with such a collaborative group of talented yet humble people.”

Peter A.
VP of Design and Construction, Australia

“My team is amazing and getting to work with them makes every day memorable.”

Crystalyn R.
Real Estate Manager, Dallas, TX

“We all have a voice and are heard.”

Demi P.
Assistant Real Estate Manager, Portfolio Operations, Piscataway, New Jersey