Join our Talent Network
Skip to main content

Facility Engineer

  Stockholm
Position Title: Facility Engineer
Location: Stockholm

(For English, please see below)

Den ökande efterfrågan på digital media är tydligt, och vårt Stockholms campus är strategiskt placerat för att möta detta behov. Vi är en ledande leverantör när det gäller datacenter tjänster över hela EMEA och vi söker nu en ny Facility Engineer till teamet. Har du teknisk erfarenhet av kritisk infrastruktur, ett öga för detaljer och är en serviceinriktad person så är detta ett guldläge för dig att få bli en del av ett globalt företag inom en sektor som är i snabb utveckling 

Din roll

Våra kunder litar på oss när det kommer till att hålla deras vitala infrastruktur igång på ett säkert sätt. Inom avdelningen för Facilities spelar vi en nyckelroll och säkerställer att allt i våra datacenter fungerar som det ska för våra kunder. Vår infrastruktur består av diesel generatorer, kylare, UPS, brandskyddssystem och mycket mer. Hos oss handlar det därför om att förstå vikten av vår datacenterinfrastruktur och att arbeta nära andra team i verksamheten för att upprätthålla effektivitet och säkerhet. Detta innebär att du som Facility Engineer kommer att vara involverad i en mängd olika uppgifter med stora möjligheter att utveckla dina tekniska färdigheter i takt med att vi fortsätter att implementera nya datacenter runt om i Europa. Som Facility Engineer kombinerar du en teknisk mångsidighet med en proaktiv inställning för att lösa problem. I rollen ingår bland annat att:

 • Utföra daglig övervakning av byggnad samt utrustning och rapportera byggnad-och kundbrister.
 • Supportera vid underhåll, reparationer av byggnad och utrustning i enlighet med rutiner,  förfrågningar, ritningar, Method of Procedure (MOP), och Service Level Agreement (SLA's).
 • Svara på larm samt hantera eller eskalera på larm enligt riktlinjer.
 • Tillhandahålla praktisk vägledning för extern säkerhetspersonal. 
 • Övervaka utrustnings prestanda och installationer, tillhandahålla information om energianvändning och kapacitetsplanering, data för inmatning i rapporter såsom elmätardata.
 • Upprätthålla kommunikation med entreprenörer och följ upp eventuella problem.
 • Supportera idriftstättning av utrustning och system, där fokus är dokumentation.

Vi söker dig som

Vi letar efter någon som har förmågan att anpassa sig till system och kan få en överblick och förstå komplexa inställningar. Vi tror dessutom att du tidigare arbetat i en miljö där kvalitet och säkerhet har stått högt på agendan. Som person bör du vara detaljfokuserad, ha en problemlösande inställning och klara av att möta deadlines och förväntningar på kvalité. I denna position kommer du arbeta nära kunder, leverantörer och kollegor, så det är bra om du är en person som är utåtriktad och serviceinriktad. 

För att lösa de tekniska sidorna av detta jobb så behöver du: 

 • Gärna 3-5 års arbetslivserfarenhet från liknande roll. 
 • Utbildning som elektriker, el eller mekaniskingenjör, mariningenjör eller liknande.
 • Grundliga kunskaper av system för elförsörjning och klimatkontroll. 
 • Erfarenhet av att underhålla generatorer och kylare.

I tjänsten som Facility Engineer arbetar du primärt under kontorstider men i rollen ingår också vissa veckor av beredskapstid. Vi ser därför att du som söker har körkort och tillgång till bil och bor inom 1 timmes radie från vårt campus. Då vi är en internationell verksamhet är det därför en nödvändighet med en god kommunikationsförmåga på svenska samt engelska, muntligt och skriftligt.

Vad vi har att erbjuda

Vår snabbt föränderliga affärssektor erbjuder möjligheten att vara en del av ett drivet och engagerat team som arbetar tillsammans för att förstå och möta de föränderliga behoven hos våra globala kunder. Kom med och bli en del av en stödjande och öppen miljö där du kan ta med hela dig själv till jobbet. Som en del av vårt team får du arbeta med människor från olika affärsområden, utmana vårt sätt att göra saker och omsätta dina idéer i handling. Vi ger dig också massor av utvecklingsmöjligheter så att du kan bygga upp en givande och framgångsrik karriär hos oss. Detta är en spännande tid att bli en del av vårt företag, så ansök nu och sätt din prägel på vår framtid.

Om oss 

Interxion: A Digital Realty Company är en ledande leverantör av operatörs- och molnneutrala datacentertjänster över hela EMEA. Med fler än 700 leverantörer av konnektivitet i över 100 datacenter fördelade över 13 europeiska länder står vi i hjärtat av internet och betjänar områden som finans, kommunikation, hälso-och sjukvård, kreativitet och underhållning. Som en del av Digital Realty har våra kunder nu tillgång till 49 storstäder fördelade över 6 kontinenter. Vi är över 2 800 kollegor runt om i världen som arbetar tillsammans, tar fram lösningar som förändrar livet och create connections that matter varje dag.

Ansök nu

Är du intresserad av rollen som Facility Engineer? Tjänsten är en tillsvidare anställning med anställning vid Interxions kontor i Akalla, Stockholm.

I den här rekryteringen samarbetar Digital Realty med Compass. Du söker tjänsten via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om bolaget och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Compass ansvariga konsulter Susanne Bryhn 070 531 34 25 eller Jens Holmberg 070 377 06 20.

_______________________________________________________________________________________________________


The increasing demand for digital media is obvious, and our campus in Stockholm is strategically placed to meet this demand. We are a leading provider of data centres across EMEA, and we are now looking for a new Facility Engineer to join our team.
If you have technical experience with critical infrastructure, an eye for detail and a service-oriented approach, then this could be a golden opportunity for you to join a global company within a rapidly evolving sector!  

Your role

Our customers rely on us to keep their vital infrastructure running safely and securely. In Facility we play a key role, ensuring everything in our data centres operates as it should for our customers. Our infrastructure consists of diesel generators, chillers, UPS, fire suppression systems and much more. It’s about understanding the importance of our data centre infrastructure and working closely with other teams across the business to maintain it effectively. This means you’ll be involved in a variety of tasks, with plenty of opportunities to develop your technical skills further as we continue to bring new data centres online across Europe. 

You’ll combine technical versatility with a proactive approach to solving problems and finding solutions. Among other things you are to:

 • Execute day-to-day surveillance of buildings and equipment, and report all building and customer defects.
 • Support in the maintenance and repairs on buildings and equipment in accordance with routines, change requests, drawings, Method of Procedure (MOP) and Service Level Agreement (SLA's).
 • Respond to alarms and handles or escalates alarms according to guidelines.
 • Provide practical direction for external security employees.
 • Monitors performance of equipment and installations and co-provides input on power usage and capacity planning. Provides data for input into reports, such as electric meter data.
 • Maintain communication with contractors and track any issues. 
 • Support commissioning activities for equipment and systems with focus on documentation.

What you’ll need

We’re looking for someone who adapts to systems easily and are able to get an overview and understand complex settings. Someone who is used to work in an environment where quality and security is key. You need to be attentive of details, have a problem-solving approach and great at meeting deadlines and quality expectations. In this position you’ll be working closely with customers, suppliers and colleagues, so an outgoing and service-minded personality is key.

To be able to solve the technical aspects of the job you’ll need:

 • Preferably 3-5 years of experience as Technical Engineer in data center infrastructure or location with similar infrastructure.
 • Education as Electrician, Electrical or Mechanical Engineer, Marine Engineer or similar.
 • In-depth knowledge of electrical power supply and climate control systems.
 • Experience with generator and chiller maintenance.

In the position as Facility Engineer you work primarily during office hours, but the role also includes certain weeks of standby time. We therefore see that you who are applying have a driving license and access to a car and live within 1 hour of our site.
Since we are an international company it´s necessary that you have good communication skills in Swedish and English, verbally and in writing.

What we can offer you

Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

About us

Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloud neutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across 6 continents. We’ve 2,800+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

Apply

Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future. The position is a permanent position with employment at Interxion's office in Akalla, Stockholm.

Digital Realty is collaborating with Compass on this recruitment. You apply through the link and we review applications ongoingly. For more information about the company and the position, you can contact Compass consultants Susanne Bryhn 070 531 34 25 or Jens Holmberg 070 377 06 20.