Join our Talent Network
Skip to main content

Country Business Manager

  Copenhagen
Position Title: Country Business Manager
Location: Copenhagen

For English, please see below.

Din rolle
Som Country Business Manager (CBM) er du en del af at sammensætte og sælge skræddersyede datacenter- og forbindelsesløsninger til vores kunder med support fra tekniske og kommercielle eksperter. Du arbejder sammen med Account Managers, kunder og tekniske eksperter globalt samt arbejder tæt sammen med det lokale team. Du vil arbejde sammen med Account Managers omkring et vidt spænd af salgs muligheder med forskellige typer kunder: fra mindre entrepriser til større, kendte internet- og cloud-udbydere. Dit ansvar er at styre og fremme lokal eksekvering af import salgsmuligheder i Danmark ved at yde fremragende lokal kendskab af det danske campus og det lokale marked til både eksterne og interne interessenter, og fungere som lokalt salg for globale krav.

Som CBM vil du:

 • Aktivt styre tildelte salgsmuligheder fra et lokalt perspektiv ved at:
  • Fungere som lokal budansvarlig.
  • Styre og arrangere site tours.
  • Rådgive omkring prissætning og eventuelle lokalle afvigelser.
  • Arbejde sammen med Account Manageren for at maksimere sandsynligheden for at vinde aftalen.
  • Generere tilbud og forslag samt give relevant og opdateret lokal indsigt og information.
 • Proaktivt erhverve og fastholde viden om det lokale marked og salgs materiale ved at:
  • Være den lokale ekspert og proaktivt erhverve viden om det lokale site, det lokale marked og det lokale konkurrent landskab.
  • Sikre at opdateret, lokalt salgsmateriale og -præsentationer er tilgængelige for Account Manageren og andre interne interessenter.
  • Give lokal kommerciel og operationel indsigt samt lokal kunde- og konkurrentintelligens.
 • Samarbejde med CBM kollegaer og ledelse for at sikre konsistens i best practices og processer.

Hvad du behøver

 • Mindst 5 års erfaring fra en lignende stilling, f.eks. som CRM, Partner Manager eller projekt leder, helst fra datacenter industrien eller en anden relevant industri.
 • Relevant uddannelse med industri specifikke og/eller rolle relaterede kvalifikationer. 
 • Flydende dansk og engelsk kundskaber, skriftligt og mundtligt. Kendskab til andre europæiske sprog er en fordel.
 • Erfaring med et CRM værktøj. Salesforce erfaring er en fordel.
 • Bevist evne til at arbejde som del af et udvidet salgsteam og til at prioritere korrekt i et komplekst miljø.
 • Proaktiv attitude.
 • Evnen til at selv-starte, selv-motivere, selv-forbedre og arbejde selvstændigt.
 • Fremragende interpersonelle- og kommunikations evner.
 • Kunde/virksomheds fokus og fremragende evner til at skabe og vedligeholde relationer.

Lidt om os
Digital Realty bringer virksomheder og data sammen ved at levere hele spektret af datacenter-, colocation- og interconnection-løsninger. PlatformDIGITAL®, virksomhedens globale datacenter-platform, giver kunderne et sikkert mødested for data og en bekræftet løsningsmetode (PDx®) til at drive innovation og effektivt håndtere udfordringer med Data Gravity. Digital Realty giver sine kunder adgang til data-comminities, der betyder noget for dem, med et globalt datacenter-netværk på over 300 faciliteter i mere end 50 storbyer fordelt på 28 lande og seks kontinenter. For at få mere at vide om Digital Realty, på digitalrealty. com eller følg os på LinkedIn og Twitter. 

Vi kan tilbyde dig
Vores hurtigt udviklende forretningsområde, giver mulighed for at blive en del af et proaktivt og passioneret team, der arbejder sammen for at forstå og imødekomme de skiftende behov hos vores lokale og globale kunder. Hos os vil du blive en del af et supporterende og inkluderende arbejdsmiljø. Som en del af vores team, kommer du til at arbejde med kollegaer fra forskellige forretningsområder, du kommer til at udfordre den måde som vi gør ting på, og ligeledes omsætte dine idéer til handling. Der er gode udviklingsmuligheder, og vi ønsker netop at se vores medarbejdere i løbende udvikling, ligeledes med stort fokus på at fremme og avancere i deres professionelle karriere. Ansøg nu og vær med til at sætte dit præg på vores fælles fremtid.

Ansøg nu
Bliv en del af vores team og hav en væsentlig indflydelse på vores account management strategier, omsætningsvækst og kundetilfredshed. Ansøg i dag for at blive en del af vores succes historie! Det er en permanent stilling med ansættelse på Digitals kontor i Ballerup, København. Udvægelsesprocessen sker løbende.

____________________________________________________________

Your role
As a Country Business Manager (CBM) you are a part of building and selling tailored Data Center and Connectivity solutions to our customers with the support of technical and commercial experts. You connect with Account Managers, customers, and technical experts globally, as well as work closely with the local team. You will work together with Account Managers on a wide range of sales opportunities with all type of customers: from small, less known enterprises to the large, well-known internet and cloud providers. Your responsibility is to manage and progress local execution of import sales opportunities in Denmark; provide excellent local knowledge of the Danish campus and local market to both external and internal stakeholders and act as local sales for global demands. 

As a CBM, you:

 • Actively manage assigned sales opportunities from a local perspective by:
  • Acting as the local bid manager.
  • Managing and arranging site tours.
  • Advise on pricing and any local deviations.
  • Working together with the Account Manager to maximize probability to win the deal.
  • Generating quotes and proposals as well as provide relevant and updated local insight and information.
 • Proactively acquire and maintain local market knowledge and local sales material by:
  • Being the local expert and proactively acquire knowledge of the local site, local market and local competitive landscape.
  • Securing that up-to-date local sales material and presentations are available for the Account Manager and other internal stakeholders.
  • Providing local commercial and operational insight as well as local customer and competitor intelligence.
 • Collaborate with CBM colleagues and management to ensure best practices and process consistency.

What you’ll need

 • >5 years work experience in a similar position, like CRM, Partner Manager or Project Manager, preferably from the Data Center industry or any other relevant industry.
 • Relevant education with industry specific and/or role related qualifications.
 • Fluent in Danish and English, both written and spoken. Further European languages skills are beneficial.
 • Experienced working with and navigating a CRM tool, Salesforce experience a plus
 • Proven ability to work well as part of an extended sales team and to prioritize correctly in a complex environment.
 • Pro-active attitude.
 • Ability to self-start, self-motivate, self-improve and work independently.
 • Excellent interpersonal- and communication skills.
 • Customer/business focus and excellent relationship management skills.

A bit about us
Digital Realty brings companies and data together by delivering the full spectrum of data center, colocation and interconnection solutions. PlatformDIGITAL®, the company’s global data center platform, provides customers with a secure data meeting place and a proven Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) solution methodology for powering innovation and efficiently managing Data Gravity challenges. Digital Realty gives its customers access to the connected data communities that matter to them with a global data center footprint of 300+ facilities in 50+ metros across 28 countries on six continents. To learn more about Digital Realty, please visit digitalrealty.com or follow us on LinkedIn and Twitter.

What we can offer you
Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

Apply now
Join our team and make a significant impact on our account management strategies, revenue growth and customer satisfaction. Apply today to be a part of our success story! This is a permanent position with employment at Digital´s office in Ballerup, Copenhagen. Selection process is ongoing.