Join our Talent Network
Skip to main content

Facility Project Engineer

  Stockholm
Position Title: Facility Project Engineer
Location: Stockholm

(For English, please see below)

Den ökande efterfrågan på digital media är tydlig, och vårt Stockholms campus är strategiskt placerat för att möta detta behov. Vi är en ledande leverantör när det gäller datacenter tjänster globalt och vi söker nu en ny Facility Project Engineer till teamet. Har du teknisk och projekt erfarenhet av kritisk infrastruktur, ett öga för detaljer och är en serviceinriktad person så är detta ett guldläge för dig att få bli en del av ett globalt företag inom en sektor som är i snabb utveckling.

Din roll

I denna roll kommer du medverka i ett Facility Team som har en nyckelroll i att säkerställa att allt i våra datacenter fungerar som det ska för våra kunder. Vår infrastruktur består av diesel generatorer, kylmaskiner, UPS enheter, brandskyddssystem och mycket mer. Inom rollen ingår det att koordinera, supportera, och leda tekniska projekt för Facility Teamet. Primära arbetsuppgifter består av att supportera verksamhetens Life Cycle Management program genom att driva projekt gällande utbyte av utrustning som supporterar vår tekniska infrastruktur. I rollen är du ansvarig för att leverera projekt inom tidsplan, budget, och i enlighet med våra Design and Engineering Requirements. Du kommunicerar projekt status och risker för Verksamheten på ett tydligt sätt, och samarbetar med Facility Teamet för att koordinera projekt aktiviteter med daglig underhåll av utrustning.  

Du kombinerar en teknisk mångsidighet med en proaktiv projektinställning för att lösa problem. I rollen ingår bland annat att:

 • Supportera större CAPEX utrustningsutbyte enligt vårat asset replacement program.
 • Utföra arbeten enligt våra lokala och globala processer och rutiner, i enlighet med Verksamhetens Design and Engineering Requirements, och Service Level Agreement (SLA's).
 • Utföra daglig övervakning av projekt och rapportera byggnad-och utrustningsbrister.
 • Granska kontraktsdokumentation.
 • Tillhandahålla praktisk vägledning för projektrelaterade punkter.
 • Överse driftsättning av utrustning, system, och installationer för att säkerställa en hög prestanda, och säkerställ komplett dokumentation.
 • Säkerställ tillhandahållning av slutdokumentation och dess organisation i interna system.
 • Utföra dokumentationsöverlämning och utbildning till Operations Teamet.  
 • Uppdatera utrustning och kapacitetsplanering i våra interna CMMS system.
 • Upprätthålla kommunikation med entreprenörer och följ upp eventuella problem.
 • Eskalera problem enligt riktlinjer.

Denna roll ger ett brett utrymme att säkerställa hög tillgänglighet inom el, kyla, och andra system för att uppnå våra kunders förväntningar.

Vad du behöver

 • Gärna 3-5 års arbetslivserfarenhet som Teknisk Ingenjör inom datacenter infrastruktur eller liknande verksamhet.
 • Utbildning som elektriker, el eller mekaniskingenjör, mariningenjör eller liknande.
 • Gedigen erfarenhet inom datacentersystem.
 • Erfarenhet inom projekt där planering, upphandling, kontraktsansvar, kontroll av budget, och uppföljning med ansvariga parter krävs.
 • Kunskap inom CAD är fördelaktigt.

I tjänsten som Facility Project Engineer arbetar du primärt under kontorstider men i rollen ingår också att supportera vid driftsättning som kan ske utanför normala kontorstider. Vi ser därför att du som söker har körkort och tillgång till bil. Då vi är en internationell verksamhet är det därför en nödvändighet med en god kommunikationsförmåga på svenska samt engelska, muntligt och skriftligt. Utdrag av belastningsregister krävs.

Vad vi har att erbjuda

Vår snabbt föränderliga affärssektor erbjuder möjligheten att vara en del av ett drivet och engagerat team som arbetar tillsammans för att förstå och möta de föränderliga behoven hos våra globala kunder. Kom med och bli en del av en stödjande och öppen miljö där du kan ta med hela dig själv till jobbet. Som en del av vårt team får du arbeta med människor från olika affärsområden, utmana vårt sätt att göra saker och omsätta dina idéer i handling. Vi ger dig också massor av utvecklingsmöjligheter så att du kan bygga upp en givande och framgångsrik karriär hos oss. Detta är en spännande tid att bli en del av vårt företag, så ansök nu och sätt din prägel på vår framtid.

Om oss

Digital Realty är en ledande leverantör av operatörs- och molnneutrala datacentertjänster. Med fler än 2000+ leverantörer av konnektivitet i över 300 datacenter fördelade över 6 kontinenter står vi i hjärtat av internet och betjänar områden som finans, kommunikation, hälso-och sjukvård, kreativitet och underhållning. Som en del av Digital Realty har våra kunder nu tillgång till 49 storstäder fördelade över 6 kontinenter. Vi är över 3 000 kollegor runt om i världen som arbetar tillsammans, tar fram lösningar som förändrar livet och create connections that matter varje dag.

Ansök nu

Är du intresserad av rollen som Facility Project Engineer? Tjänsten är en tillsvidare anställning med anställning vid Digital Realty’s kontor i Akalla, Stockholm. Om du har frågor om rollen, vänligen kontakta Facility Manager: Michael Ohlson, [email protected], eller HR-partner: Sarah Gunni Schierup, [email protected]. Urvalet pågår löpande.

_____________________________________________________________

The increasing demand for digital media is obvious, and our campus in Stockholm is strategically placed to meet this demand. We are a leading provider of data centres across the globe, and we are now looking for a new Facility Project Engineer to join our team.
If you are technical and have project experience with critical infrastructure, an eye for detail and a service-oriented approach, then this could be a golden opportunity for you to join a global company within a rapidly evolving sector! 

Your role

In this role you’ll be joining a Facility team that play a key role in ensuring everything is operating as they should. Our infrastructure consists of diesel generators, chillers, UPS, fire suppression systems and much more. In this role you’ll be coordinating and facilitating the technical projects within the Facility team. The main task will consist of replacing critical end-of-life infrastructure projects in our data centres. You’ll be expected to make sure projects are delivered on time, correctly and within budget. You should communicate project status and business risks clearly to the Operation Management team, and work closely with the Facility team to coordinate and prioritize Life Cycle Management activities.

You’ll combine technical versatility with a proactive approach to solving problems and finding solutions. Among other things you are to:

 • Support major CAPEX equipment replacement projects in accordance with our Life Cycle Management program
 • Execute works while upholding our Processes, Procedures, Design Engineering Requirements, Global Standards, and Service Level Agreement (SLA's).
 • Perform monitoring of projects and report building and equipment deficiencies.
 • Review contract documentation.
 • Provide practical guidance on project related items.
 • Oversee commissioning of equipment, systems and installations to ensure high performance, and ensure complete documentation.
 • Ensure provision of final documentation and its organization in internal systems.
 • Performing documentational handover and education to Operations Team.
 • Update capacity planning and Computerized Maintenance Management Systems.
 • Maintain communication with contractors and follow up on any issues. 
 • Escalate issues according to guidelines.

This is a role with a broad latitude and great impact on ensuring the continued functioning of our data centres.

What you’ll need

 • Preferably 3-5 years of experience as Technical Engineer in data center infrastructure or location with similar infrastructure.
 • Education as Electrician, Electrical or Mechanical Engineer, Marine Engineer or similar.
 • In-depth knowledge of Data Center systems.
 • Experience in executing projects with planning, procurement, contract and budget responsibility is preferred.
 • Knowledge of CAD is beneficial

In the position as Facility Project Engineer you work primarily during office hours, but the role also includes certain weeks of standby time. We therefore see that you who are applying have a driving license and access to a car and live within 1 hour of our site.
Since we are an international company it´s necessary that you have good communication skills in Swedish and English, verbally and in writing. You will also need a clean criminal record.

What we can offer you

Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

About us

Digital Realty is a leading provider of carrier- and cloud neutral data centre services. With more than 2000 connectivity providers in over 300 data centres across 6 continents, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across 6 continents. We’re 3,000+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

Apply

Are you interested in the role as Facility Project Engineer? The position is a permanent position with employment at Digital Realty’s office in Akalla, Stockholm. If you have any questions, please contact Facility Manager: Michael Ohlson, [email protected], or HR-partner: Sarah Gunni Schierup, [email protected]. Selection is ongoing.