Join our Talent Network
Skip to main content
Digital Realty
×

Finance

Business Controller

  Industriparken 20a, Copenhagen

English text below

Klinger Business Controller, global virksomhed og et arbejde tæt på forretningen godt i dine ører? Så søger vi netop nu en Business Controller til vores Nordiske team, som kan være en central spiller for vores financielle nøjagtighed, effektivitet og beslutningstagen. Hvis du er proaktiv, præcis og har en rygsæk med en bred kombination af erfaringer, så læs med nedenfor.

Din rolle
Som Business Controller er du med til at supportere både financielle og kommercielle beslutninger. Det gør du gennem tæt samarbejde med afdelingsledere på tværs af organisationen, hvor du både rådgiver og udfordrer på det financielle aspekt. Du arbejder yderst tæt på forretningen, og din indsats sikrer den financielle nøjagtighed.

Arbejdsopgaverne i denne rolle består blandt andet af:

 • Arbejde med månedlige, kvartale og årlige rapporteringskrav.
 • Forberede budgetter og prognoser.
 • Give analytisk støtte til strategiske og kommercielle beslutninger.
 • Være ansvarlig for al finansiel data.
 • Assistere med analyse og forberedelse af investeringer og projekter.
 • Supportere med implementering af nye financielle systemer og processer.
 • Samarbejde med teams på tværs af afdelinger for at løse og optimere effektivitet.

Rollen er en del af vores lille, Nordiske finansteam, hvor samarbejde, resultater og kunder er i fokus. Vi ser vores kerneopgave være at støtte og udvikle en international, børsnoteret organisation gennem vores finansielle ekspertise og kommercielle bevidsthed. Du vil som Business Controller supportere vores Nordiske organisation med kollegaer i både København og Stockholm. Herudover er arbejdet præget af den globale organisation, som du bliver en del af. Behovet for lokalt kendskab er stort, og herudover er der mulighed for også at supportere uden for Norden.

Din profil
Med denne rolle følger ansvar og en central plads i forretningen, derfor er du som person løsningsorienteret og krævende når det er nødvendigt. Du evner at formidle din specialiserede viden og kunnen til andre på en simpel, dog motiverende måde. Du er god til at skabe relationer på tværs af afdelinger, og føler dig komfortabel med at rådgive kollegaer. Kommunikativt er du stærk både mundtligt og skriftligt på engelsk, som er vores organisationssprog.  

Din profil kan se nogenlunde sådan her ud:

 • Bachelor eller kandidat i finans, regnskab, økonomi eller lignende.
 • Bred erfaring som Financial Analyst eller lignende, gerne fra ejendomsadministration eller en beslægtet industri.
 • Stor forståelse for og evne til at skabe financielle rapporter og analyser.
 • Kendskab til dansk GAAP, gerne US GAAP også.
 • Erfaring med at håndtere store og komplekse datasæt i Excel.
 • Vant til at præsentere budgetter, prognonser, m.m.

Gennem dit CV og din motiverede ansøgning kan du som den rette profil vise, at du har helhedsforståelsen og den brede erfaring som det kræver at være Business Controller. Du skal både have sans for detaljer og nøjagtighed, og du skal kunne skabe realistiske planer og følge projekter helt til dørs.

For at kunne besidde stillingen, skal du have en ren straffeattest og kunne bestå et kredit check.

Lidt om os
Interxion: A Digital Realty Company er en førende udbyder af operatør-og cloud-neutrale datacentertjenester på tværs af EMEA. Med mere end 700 konnektivitetsudbydere i mere end 100 datacentre i 13 europæiske lande, udgør vi rygraden af internettet – vi muliggør områder som finans, kommunikation, sundhedspleje, kreativitet, underholdning og andre essentielle områder som har indflydelse på vores daglige liv. Som en del af Digital Realty har vores kunder nu adgang til 49 metropoler på tværs af seks kontinenter. Vi har mere end 2.800 kolleger rundt om i verden, som alle arbejder sammen, udvikler løsninger som har indflydelse på mange menneskers liv i hele verden og skaber forbindelser, der er afgørende hver dag.

Vi kan tilbyde dig
Vores hurtigt udviklende forretningsområde giver mulighed for at blive en del af et proaktivt og passioneret team, der arbejder sammen for at forstå og imødekomme de skiftende behov hos vores lokale og globale kunder. Hos os vil du blive en del af et supporterende og inkluderende arbejdsmiljø. Som en del af vores team kommer du til at arbejde med kollegaer fra forskellige forretningsområder, du kommer til at udfordre den måde som vi gør ting på, og ligeledes omsætte dine idéer til handling. Der er gode udviklingsmuligheder, og vi ønsker netop at se vores medarbejdere i løbende udvikling, ligeledes med stort fokus på at fremme og avancere i deres professionelle karriere. Ansøg nu og vær med til at sætte dit præg på vores fælles fremtid.

Ansøg nu
Er du interesseret i denne rolle? Vi vokser hurtigt, så det er et godt tidspunkt at slutte sig til os og sætte dit præg på vores fremtid.
Stillingen er en fast stilling med ansættelse på Interxions kontor i Ballerup, København.
Har du spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at kontakte HR Partner, Sarah Gunni Schierup på [email protected] Ansøg via linket.

____________________________________________________________________________________________________________________

How does Business Controller, global company and working closely with the business sound to you? Interesting? Great! We’re currently looking for a Business Controller to our Nordic team. Someone who can be a key player to our financial accuracy, efficiency and decision making. If you’re pro-active, precise and has that backpack with diverse experiences, then keep on reading.

Your role
In the role as Business Controller, you’ll support both financial and commercial decisions. You do that through great collaboration with team leaders from departments across the organisation and by advising and challenging them on the financial aspect. You’ll be working close to the core business and your efforts will secure the financial accuracy.

Among others these are some of the tasks in this role:

 • Work on monthly, quarterly and annual reporting requirements.
 • Prepare budgets and forecasts.
 • Provide analytical support to strategic and commercial decisions.
 • Be responsible for all financial data.
 • Assist with analysis and preparation of investments and projects.
 • Support with implementation of new financial systems and processes.
 • Collaborate with teams across disciplines to solve and maximise business efficiency.

This role is a part of our small, Nordic Finance team. We value teamwork, are results driven and customer focused. We perceive our core task to be to support and develop an international, publicly-listed organization through our financial expertise and commercial mindset. As Business Controller you’ll support our Nordic organization with colleagues in both Copenhagen and Stockholm. Being a part of an international organisation affects the work in an exciting way. The need for local knowledge is great, and there’s also the opportunity to support outside of the Nordics.

Your profile
With this role follows responsibility and a central spot within the business. You should be someone who are solution oriented and demanding when needed. You have the skills to convey your specialised know how to other in a simple yet engaging way. You’re great at connecting and building strong relationships across teams, and you feel comfortable advising colleagues. You have strong communication skills in corporate English, both verbally and in writing.

Your profile can look something like this:

 • Bachelor or master’s degree in Finance, Accounting, Business or similar field.
 • Broad experience as Financial Analyst or similar, preferably from real estate, property management or related industry.
 • A strong understanding of and ability to create financial reports and analysis.
 • Knowledge of Danish GAAP. Knowledge of US GAAP is a bonus.
 • Experience managing large and complex data sets in Excel.
 • Customed to presenting budgets, forecasts, etc.

As the right candidate for this role, you’ll be able to show, through your resume and cover letter, that you have that overall understanding and broad experience you’ll need as Business Controller. This role demands that you have an eye for detail and a high level of accuracy but are also able to create realistic plans and complete larger projects.

To be in this position you’ll need a clean criminal record and pass a credit check.

A bit about us
Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloudneutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across six continents. We’ve 2,800+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

What we can offer you
Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

Apply now
Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future.
The position is a permanent position with employment at Interxion's office in Ballerup, Copenhagen.
If you have any questions, please contact HR Partner, Sarah Gunni Schierup at [email protected] Apply through the link.

 

Your future colleagues

“What I enjoy most about working here are the people.”

Jun Seo P.
Senior Manager, Acquisitions, South Korea

“I’m proud to be part of our growth in APAC.”

Janice T.
Senior Director, Tax, Singapore

“Digital is a place where everyone feels included.”

Mabel T.
Senior Treasury Manager, Singapore

“Teamwork is part of our DNA.”

Serene W.
Senior Accounting Manager, Singapore

“It’s exciting to be part of the company’s success.”

Matt B.
Vice President, Portfolio Management APAC

“Our people consistently put collaboration above ego.”

Ricardo A.
Senior Director, Construction Accounting, San Francisco, CA